Sociale veiligheid

In het kader van veiligheid beschikt de school over twee aandachtsfunctionarissen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt daar waar het gaat om pesten. Samen met de coördinator gedrag dragen zij zorg voor het updaten van het pestbeleid. De directie zorgt voor een actueel veiligheidsbeleid. Deze wordt opgesteld volgens het format van Sophia Scholen. De school waarborgt met beide documenten de sociale, fysieke en psychische veiligheid van leerlingen en leraren. De school probeert ten alle tijden incidenten te voorkomen. Wanneer deze toch plaatsvinden worden deze geregistreerd in het LVS. Er zijn school- en klassenregels, deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd. De regels zijn opgesteld vanuit `Positive Behavior Support`. Daarnaast beschikt de school over een methode voor de sociaal- emotionele ontwikkeling. De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag. In het leerlingvolgsysteem (KANVAS) houden we de resultaten bij. De school bevraagt de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 twee keer per jaar op veiligheidsbeleving met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst die valide en betrouwbaar is. De gegevens worden aangeleverd bij de inspectie. Ouders en leraren worden eens per vier jaar bevraagd over veiligheid en de kwaliteit van het onderwijs. De uitkomsten worden geanalyseerd en vervolgens worden er actiepunten geformuleerd die opgenomen worden in het schooljaarplan.