Verlofregeling

De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Schoolgaande kinderen en jongeren zijn minstens twaalf weken vrij in een schooljaar. De school stelt de vakantiedata ruim van te voren vast. U wordt daarom geacht in deze periode uw gezinsvakantie te plannen.

In uitzonderlijke gevallen kan uw kind vrijgesteld worden van geregeld schoolbezoek.

 1. Vrijstelling van geregeld schoolbezoek bij speciale beroepen
 2. Persoonlijke omstandigheden
 3. Verlofaanvragen vanwege godsdienst of levensovertuiging

 

U kunt verlof voor uw zoon of dochter aanvragen via Social Schools.

 

Wanneer geen vrijstelling van geregeld schoolbezoek:

 • voor familiebezoek in het buitenland;
 • wegens goedkope tickets in het laagseizoen;
 • omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
 • vakantiespreiding;
 • vanwege verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
 • wegens eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
 • voor samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan;
 • in verband met kroonjaren;
 • vanwege een sabbatical;
 • voor een wereldreis of verre reis.

Vrijstelling van geregeld schoolbezoek bij speciale beroepen

Binnen de Leerplichtwet bestaat de mogelijkheid om vrijstelling te krijgen van geregeld schoolbezoek vanwege het specifieke beroep van één van de ouders. Er is slechts éénmaal vrijstelling mogelijk van regulier schoolbezoek voor maximaal tien dagen per schooljaar. Dit verlof kan niet worden opgenomen in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Voor een kwalificatieplichtige jongere wordt slechts verlof verleend voor een evenredig deel van het aantal dagen in de week dat deze verplicht is onderwijs te volgen. Het hoofd van de school of instelling kan hiervoor verlof verlenen.
Bij speciale beroepen kunt u denken aan seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen. Hierdoor is het voor het gezin feitelijk onmogelijk om in die periode vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn en aantoonbaar dat verlof in de schoolvakanties leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen. Het argument dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald, is onvoldoende.

Persoonlijke omstandigheden

Volgens de Leerplichtwet is bij gewichtige omstandigheden een vrijstelling van geregeld schoolbezoek mogelijk voor maximaal tien dagen per schooljaar. Dit zijn omstandigheden die buiten de wil of invloedsfeer van de ouders of leerling liggen. Het hoofd van de school of instelling kan in dergelijke situaties toestemming verlenen.
In de volgende situaties kan – zolang het gaat om niet meer dan 10 dagen per schooljaar – verlof worden gegeven voor de hierna genoemde periode:

 • voor een verhuizing: maximaal 1 schooldag;
 • voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan plaatsvinden: maximaal 10 dagen;
 • voor het bijwonen van het huwelijk van een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad: in Nederland maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 dag. In het buitenland maximaal 5 schooldagen. Als bewijs moet een trouwkaart worden getoond, bij twijfel een kopie van de trouwakte;
 • bij een ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van een bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: maximaal 10 dagen. Als bewijs dient een doktersverklaring waaruit de ernst van de ziekte blijkt;
 • bij overlijden van een bloed- of aanverwant:
 • in de 1e graad maximaal 5 schooldagen;
 • in de 2e graad maximaal 2 schooldagen;
 • in de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag;
 • in het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen.
 • Als bewijs dient een rouwkaart. Indien twijfelachtig, een akte van overlijden;
 • bij 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders, verzorgers of grootouders: maximaal 1 schooldag;
 • voor andere, naar het oordeel van het hoofd van de school/instelling, gewichtige omstandigheden: maximaal 10 dagen.

Bij alle verlofaanvragen geldt het volgende:

 • verlofaanvragen dienen schriftelijk en binnen een redelijke termijn bij het hoofd van de school of instelling te worden ingediend. Indien de aanvraag niet binnen een redelijke termijn is ingediend, moet door de aanvrager worden beargumenteerd waarom dit niet is gebeurd;
 • er kunnen voorwaarden worden gesteld aan de toekenning, bijvoorbeeld het achteraf tonen van bepaalde documenten;
 • de toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd en in geval van afwijzing goed worden gemotiveerd door het hoofd van de school of instelling;
 • een vrijstelling van geregeld schoolbezoek moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden;
 • alle aanvragen dienen, voor zover redelijkerwijs mogelijk, te worden vergezeld van bewijsmiddelen;
 • verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan ook worden toegekend in de eerste twee weken na de zomervakantie, hier wordt echter terughoudend mee omgegaan.

Beoordeel met het schema beoordeling verlofaanvragen of uw kind in aanmerking komt voor extra verlof.

Verlofaanvragen vanwege godsdienst of levensovertuiging

U kunt bij de schooldirecteur een verzoek indienen voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek in verband met religieuze feestdagen. Directies krijgen het advies maximaal één dag per feest toe te staan, ongeacht de duur van het feest.

 

Bron: RBL Holland Rijnland 09.10.2017